PHOTO: John Cena & Mitt Romney At Daytona 500 Yesterday

Nick Paglino